ศธ.วางแผนปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ

ศธ.วางแผนปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ

ศธ.วางแผนปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้นเมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการเล่าเรียนสำหรับคนพิการ ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเรียนสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสาระสำคัญของแผนดังที่กล่าวมาแล้ว จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยกำหนดโลกทัศน์ว่า คนพิการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีความสบาย มีมาตรฐานชีวิตที่เยี่ยม ด้วยวิถีพอเพียง

โดยมียุทธศาสตร์ หลักๆ อยู่ 8 ยุทธศาสตร์ คือ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาพร้อมกับการหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ยกสถานภาพคุณภาพพร้อมด้วยกฏเกณฑ์การเล่าเรียนพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ ปฏิรูประบบเทคโนโลยี สารสนเทศพร้อมกับการสื่อสารรองการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพร้อมกับปรับปรุงนวัตกรรมพร้อมด้วยองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เร่งผลิตพร้อมด้วยพัฒนาพร้อมกับจัดระบบปกครองงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์พร้อมกับบุคลากรทางการศึกษาตามาตรฐานวิชาชีพ ปฏิรูปสมรรถนะการเล่าเรียนสู่ความเป็นเลิศ ขยายระบบงบประมาณ พร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

พร้อมด้วยปฏิรูประบบดำเนินงานจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า จะต้องทำแผนดำเนินการให้สอดรับกับแผนจัดการศึกษาดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกันที่ประชุมยังพูดถึงการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งคือ การเรียนสำหรับคนพิการ การเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ พร้อมกับการศึกษาเล่าเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสามกลุ่มนี้ ต่อไปจะต้องมีการใช้คำนิยามที่ชัดเจน ซึ่งมีผู้เสนอว่า ต่อไปอาจจะต้องใช้คำว่า การศึกษาเล่าเรียนสำหรับผู้ที่มีความหวังจำเป็นพิเศษ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่า ในช่วงเวลานี้ อยู่ในระหว่างการแก้ไขการเรียน

ด้วยเหตุนั้น คงต้องถือโอกาส แปรเปลี่ยนการจัดการศึกษาสำหรับ สามกลุ่มนี้ โดยประสงค์เจาะเป็นพิเศษ สำหรับกลุ่มคนพิการ กับกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพพิเศษ ส่วนกลุ่มด้อยโอกาส ให้แยกเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมีความเห็นให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนสำหรับผู้มีความหวังจำเป็นพิเศษ โดยมีเลขาธิการสกศ. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒด้านการเรียนพิเศษ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลาย ๆ ด้าน ร่วมเป็นผู้ชี้ขาด “การดูแลงานของคณะกรรมการฯชุดนี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนพิการ พร้อมด้วยคนที่มีความถนัดพิเศษ ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยให้ตริตรองในเรื่องโครงสร้างการดำเนินการจัดการคนกลุ่มนี้ด้วยว่า ต่อไปควรจะมีหน่วยงานขึ้นมามั้ย หน่วยงานนี้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยดำเนินงาน หรือหน่วยสนับสนุน หรือหน่วยคุมกำหนด พร้อมกับควรจะเป็นหน่วยงานในกับกับ หรือพึงเป็นหน่วยงานอิสระ โดยคณะกรรมการฯชุดนี้จะต้องคิดงานเป็น 2 ระยะ โดย 2 เดือนแรกจะต้องได้ข้อสรุปสำหรับนำเสนอคณะกรรมการอิสระเพื่อที่จะการปรับปรุงการศึกษา (กอปศ.) พิจารณา กับระยะที่ 2 คือ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตริตรองต่อไป” นายชัยพฤกษ์บอก