สกศ.เข้าประมวลผลการปกครองศึกษารายจังหวัด

สกศ.เข้าประมวลผลการปกครองศึกษารายจังหวัด

สกศ.เข้าประมวลผลการปกครองศึกษารายจังหวัด เริ่มต้นใช้ 11 บ่งชี้ 2ด้าน จากทั้งหมด 53 ตัวบ่งชี้ 5 ด้าน กุมภาพันธ์นี้ ทราบผลการจัดอันดับคุณภาพการเรียนจังหวัดรอบแรก ตอนนี้ (8 ม.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการเล่าเรียน กล่าวว่า ตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ระบุจุดมุ่งหมายการขยายการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 53 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเล่าเรียน, ดุลภาคการเล่าเรียน, มาตรฐานการเรียน,สมรรถนะ พร้อมด้วยการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะติดตามกับวัดผลการบริหารศึกษารายจังหวัด

โดยที่ร่วมกับสำนักงานต่างๆ เช่นว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกับการติดต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการปรับปรุงเศรษฐกิจกับสังคมแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อที่จะรับทราบถึงความเจริญก้าวหน้าพร้อมทั้งปรับปรุงด้านการศึกษาไทยรายจังหวัด ในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการศึกษาของชาติ พร้อมกับเตรียมพร้อมนำการเรียนรู้ของไทยสู่ยุค 4.0 เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า กระนั้นก็ตามบัดนี้ข้อมูลที่นำมาศึกษาพิจารณายังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เนื่องด้วยความมากมายของแหล่งข้อมูล ขบวนการกับแนวทางในการจัดเก็บ

เพราะเช่นนั้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่มีความแม่นพร้อมกับกระจ่างมาก ๆ ช่วงแรก สกศ.จะลงมือให้คะแนนกับติดตามชี้วัด ระหว่างปี 2558 และ 2559 ของทุกสังกัด โควตา 2 ด้าน รวม 11 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 4 ตัวชี้วัด เป็นต้นว่า จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป, อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา, อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมด้วย อัตราการเข้าเรียกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมด้วยอาชีวศึกษา และ 2. ด้านมาตรฐานการศึกษา 7 ตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการเล่าเรียนระดับชาติ หรือ โอเน็ต ของนักเรียน ชั้น ป.6 ชั้น ม.ต้น พร้อมด้วย ม.ปลาย , ร้อยละของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปีมีความเจริญสมวัย ร้อยละการอ่านของชาวไทยอายุเริ่มขึ้น 6 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยระดับสมองหรือไอคิว ของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 พร้อมด้วย ร้อยละของโรงเรียนที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันมาตรฐานการเล่าเรียน

ดังนี้ คิดว่าจะรายงานผลข้อมูลทีแรกได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 “รายงานผลการพิจารณา จะบอกว่า แต่ละจังหวัดมีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับใด มีข้อดีในด้านใดครั้นเมื่อเปรียบเปรยกับจังหวัดอื่นๆ พร้อมทั้งมีจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงขยายในด้านใด เพื่อที่จะทุกจังหวัดจะได้นำไปใช้เป็นบางส่วนของข้อมูลสำคัญในการบูรณาการด้านการเล่าเรียนของทุกสังกัดที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่มุ่งปรับปรุงประเทศโดยยึดพื้นที่จังหวัดเป็นฐาน” เลขาธิการ สกศ.บอก